Dạng colloidal (colloid) là một dạng pha hệ trong hóa học, trong đó các hạt rắn nhỏ, hạt lỏng hoặc bọt khí được phân tán trong một chất lỏng hoặc khí khác một cách đều đặn. Các hạt trong dạng colloidal có kích thước nhỏ hơn so với hạt trong chất rắn thường, nhưng lớn hơn so với các phân tử trong chất lỏng.

Các thành phần của dạng colloidal bao gồm:

  • Pha disperse (phân tán): Đây là phần chứa các hạt nhỏ được phân tán. Các hạt này có thể là hạt rắn, hạt lỏng hoặc bọt khí.
  • Pha liên kết (liên kết): Đây là chất lỏng hoặc khí mà các hạt disperse được phân tán trong đó.

Các dạng colloidal có thể được phân loại dựa trên loại của pha disperse và pha liên kết, và cụ thể như sau:

  1. Colloid hạt rắn trong chất lỏng (Sol): Trong loại này, các hạt rắn nhỏ (như hạt SiO2) được phân tán trong chất lỏng. Ví dụ: sol silicic acid - H2SiO3

  2. Colloid hạt lỏng trong chất lỏng (Emulsion): Trong loại này, các hạt lỏng nhỏ (như dầu) được phân tán trong chất lỏng khác. Ví dụ: dầu trong nước, sữa.

  3. Colloid bọt khí trong chất lỏng (Aerosol): Trong loại này, các bọt khí nhỏ (như hạt nước trong không khí) được phân tán trong chất lỏng. Ví dụ: sương mù, bọt nước trong bia.

  4. Colloid hạt lỏng trong khí (Foam): Trong loại này, các hạt lỏng nhỏ (như bọt nước) được phân tán trong khí. Ví dụ: bọt xà phòng, bọt bia.

Dạng colloidal có tính chất đặc biệt do các hạt rắn hoặc lỏng có thể tương tác với nhau và với môi trường xung quanh. Điều này có thể làm cho colloids có độ nhớt, sự phân cực, và khả năng hình thành cấu trúc độc đáo. Điều này đã làm cho colloids có ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như ngành công nghiệp, dược phẩm, thực phẩm, y học, và nghiên cứu cơ bản.

Cập nhật 18/8/2023 11:17 (GMT+7).